Academic Schedule

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, पालघर

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Palghar

Time Table

 

CLASS 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
VI(A) HINDI  MATHS  ENGLISH  M-F= MAR, S=SUPW  SCIENCE  M=PHE,T-S=SST  M,T=LIB, W,TH=COM,F,S=MUSIC  M,T=HINDI,W,TH=ENG,F-S=ART   
VI(B) M-F=SST, S=MUSIC   SCIENCE HINDI  M-F=MAR,S=COM  ENGLISH   M,T,F,S=MATHS M=MUSIC,T=COM,W=PHE,TH=SUPW,F&S=ART  M,T=LIB,W,TH=MATHS,F,S=HINDI 
VII(A) SCIENCE   M,T,TH-S=SST, W=ART  M,F,S(HINDI)T,W,TH(MARATHI) ENGLISH  MATHS   M=ART,T=PHE,W,TH=COM,F&S=LIB M=SUPW,T,W,TH=HINDI,F,S(ENG)  M,T=HINDI,W,TH=MUSIC,F&S=MAR   
VII(B) MATHS  M,T=LIB,W,TH=COM,F,S=MUSIC 

M&W-TH=SST,T=SUPW 

SCIENCE  ENGLISH  HINDI   M=ART,T-S=MAR M=PHE,T=ART,W,TH=HIN,F,S=ENG 
VIII(A) M=SUPW, T-S=MAR  ENGLISH  MATHS 

M,T=COM,W.TH=MUSIC,F,S=LIB

 

HINDI  SCIENCE  M-TH=SST,F=PHE   M-T=ENG,W,TH=ART,F&S=HIN  
VIII(B) ENGLISH  M,T=ART,W,T=HIN, F,S=COM 

M=SUPW,T-S=SCIENCE

 

HINDI  M-W&F=SST,TH=PHE

 M,T=ENGLISH,W-S=MATHS

 

M=SCIENCE,T-S=MARATHI  M-T=MATHS,W,TH=LIB,F,S=MUSIC   
IX(A) MATHS  ENGLISH  M,T,W=PHY,TH=PET,F,S=SST  M,T,W=CHEM,TH,F,S=BIO  M-F=MAR(ACOURSE)S=ART  M=MUSIC,T-S=HINDI(BCOURSE)  M-MATHS,T=ENG,W&TH=LIB,F&S=COMP  SST   
IX(B) ENGLISH  M=SST,T,W,SAT=PHY,TH=ART, F=CHEM  M,T,W=SST,TH=CHEM,S=PET,S=ENG  MATHS  M-F=HINDI(ACOURSE),S=SST  M=SST,T-S=MAR(B COURSE) 

M,T=BIO, W=MATHS, TH&F=SST, S=CHEM

 

M=MUSIC,T=BIO,W&TH=COMP,F&S=LIB   
X(A) M-W=CHEM, TH-S=PHY  MATHS  ENGLISH  SST  M,T,W=SST,TH,F,S=BIO  M,T=ENG,W,TH=MATHS,F,S=COM  M=PHE,T=ART,W=MUSIC, TH=SUPW,F,S=LIB  MAR/HINDI   
X(B) M-TH=ENG, F,S=SST  MARATHI/HINDI  M&T=LIB,W=ART,TH=MUSIC,F&S=COMP  MATHS  M,T,W=BIO,TH,F,S=CHEM  M,T,W=PHE, F,S=SST  M&T=MATHS, W-S=ENG  M-TH=SST,F=PHE,S=SUPW   
XI(SCIENCE) M-F=BIO, S=ENG  M-TH&S=CHEM,F=ENG  HINDI  M&W-S=PHY,T=ENG  M,T=MATHS/COM,W,TH=PHE,F,S=LIB  M=MATHS/COMP,T=HIN,W-S=ENGLISH  M&T=PHY,W&TH=CHEM,F&S=BIO  M&T=PHY,W&TH=CHEM,F&S=BIO   
XII(SCIENCE) M,T=MATHS, W,TH=LIB, F=PET,S=SUPW   M=PHY,T-S=BIO M-W&F,S=CHEM,s=PHY  M&W-S=ENG,T=PHY  M&T=ENG,W,TH=PHY,F&S=HINDI   M&W-S=HIN,T=MATHS/PHE M&T=CHEM,W&TH=BIO,F&S=PHY 

M&T=CHEM,W&TH=BIO,F&S=PHY

 

 

  Teacher Name Post 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1. Smt Hemalatha U  Principal  M-IXA,T=XA,W=XB,TH-IXB M-XA,W=IXA,TH=XB    S=IXB           
2. Shri P.V.Wani  Vice Principal   F,S=VIIA  W,TH=VIIB    W,F=VIIIB    M,S=VIIIA,W,TH=IXB   F,S=IXA  
3. Smt.Meenu Dixit  PGT (Biology)  M-F=XI M-W=XB,TH-S=XA           M,T,TH=IXA,F,S=XI M-W=IXB, F-S=XI   
4. Shri B.M.Chaudhari  PGT (English)  M,T,TH-S=XB M-XI,W=XA    XI  XA  M-W=XB    S-XA   
5. Smt.Shivangi  PGT (Chemistry)  F,S=X-A  T=XA,W-XI,TH,S=IXA TH-S=XB  M-W=IXB  T,TH-S=XI    W,TH=XI,F=IXA W,TH=XI   
6. Shri R.N.Mishra  PGT (Physics)  M,TH=XA TH-S=IXB  W-S=XI  M-W=IXA,TH,F=XB  W-XI  F=XA, S=XB  M,T=XI  M,T=XI   
7. Shri S.C.Pawar  PGT (Hindi)  S=XI TH-S=XI  M,T=XI    M-XI,T-S=IX(A COURSE)         
8. Shri M.D.Burade PGT (Maths)     T=XI   XA  XB  XI  M,T=XB,F,S=XA     
9. Shri S.N.Pathare TGT (Hindi)  VIA     XA  VIB T-S=IX(B COURSE)       M,T=VI-A,F,S=VI  
10. Shri R.P.Vishvakarma TGT (Hindi)  VIIIA  VIIB  M,T,TH,F-VIIIB  F,S=VIIIA  VIIA    M,TH=VIIIB  M,T=VIIA,W,TH=VIIB,F,S=VIIIB   
11. Smt.Aprajita N.K. TGT (English)   VIIIB  M,W=VIIIB VIA    VIB  VIIIA    M,T=VIB,W,TH=VIA,F,S=VIIIA   
12. Smt.S.S.Sabnis  TGT (English) M-W,F,S=IXB  M,T=IXB  IXA  VIIA  M=IXA    VIIB  W,TH=VIIA,F,S=VIIB   
13. Smt.Sunita Ram TGT (Maths)  T-S=IXA  M=IXA,W=IXB  IX-B  VIIIB  VIIIA     S=IXA    
14. Shri B.D.Babar  TGT (Maths)   VIIB  VIA  VIIA     VIB       
15. Shri S.M.Asutkar  TGT (Science) VIIA  VIB  VIIIA   VIIB VIA  VIIIB       
16. Shri S.S.Patil TGT (Social Science)   T-S=VIB M,T,TH=VIIA  M,F,S=VIIB    M,T,S=VIIIB   T-S=VIA  T,W,TH=VIIIA    
17. Shri B.M.Deore TGT (Marathi)      XA    T-S=VIIB  M-F=IX(B COURSE)  M-F=VIIA  XB   
18. Smt.R.S.Holkar TGT (Marathi)      T-S=VIII-A  M,W-S=VIB M-F=VIA  TH=VIIIB  M-F=IX(A COURSE)  T,W,F,S=VIIIB     
19. Smt.A.V.Shrivastava Music Teacher   W=X-A M=VIIIA,T=IXA, W=VIIA  T=VIIB    M=VIIB  TH=XB  M,T=VIB,W,TH=VIA,F=VIIIA,S=VIIA  F=XI(NB), W,TH=VIIIB, S=IXB   
20. Shri A.K.Jha Art Teacher    T=XI(NM),F-VIIIB  S=VIIIB  W,TH=VIIIA,S=XB  M=IXB  W,TH=VIIA,S=IXA  F,S=VIB  M,T=VIIB,W=XA,F,S=VIA   
21. Smt.R.R.Aurangabadkar Librarian   M-F=XI-NB,S=XI-NH TH,S=VIIIB F=IXA     M,T=VIIIA, TH,F=IXB   M,T=VIIB,F,S=VIIA  M,T=VIA,W=IXA, F,S=XB  M,T=XA, W,TH=VIB   
22. Shri G.H.Desai  PET (Male)       T,W=XB,TH=IXA  M=XI(NH)  M-F=XI(NM),S=IXB  F,S=XI(NB)  TH,F=XA   
23. Smt.A.N.Kulkarni  PET (Female)     M,T=XI(NH)  S=VIA    M=VIA,F,S=VIIB  W,TH=VIB  M,T=VIIIB,W,TH=VIIIA,F,S=VIIA   
24. Ms.Shamli R. Mahajan FCSA   M=VIB T=VIIIB,TH,F,S=XI(NH)  W=VIIIB,T=VIB  F,S=IXA    M,T=VIIA,W,TH=VIIB,S=XI(NM)   M,T=XA,W,TH=XB,F,S=VIA  M,T=VIIIA,TH,F=IXB,XI(NB)  

 

CLASS Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday  
VI(A)  AK  SNP  RSH  BDB  SMA  REMEDIAL
VI(B) AK  SNP  RSH  BDB  SMA  REMEDIAL
VII(A)   SMA SSP  RPV  SSS  BDB  REMEDIAL
VII(B)   SMA  SSP  RPV   SSS  BDB REMEDIAL
VIII(A)   AK SSP  RPV  SMA  SRR  REMEDIAL
VIII(B)   AK  SSP  RPV   SMA  SRR  REMEDIAL
IX(A)   SRR NJK  SSS  SNP  RNM  REMEDIAL
IX(B)   SRR  NJK   SSS  SNP  RNM REMEDIAL
X(A)   NJK MD & RNM  MDB  BMC  BMD  REMEDIAL
X(B)   NJK  MD & RNM  MDB  BMC  BMD REMEDIAL
XII(SCIENCE)  MDB SC  MDB  RNM  BMC REMEDIAL
VI & VII SNP AK BMD SSP RPV NON- REMEDIAL
VIII & IX AKJ SSS SCP MD RSH NON- REMEDIAL
X & XII SC AS RPA SCP AKJ NON- REMEDIAL

 

Days/Period (Week 1,3) I II III IV V VI VII VIII
Monday  MD-XI MSS XI  VGS IX(B)   BMC XII    DKS XI    BMD X(A)
Tuesday  MSS X(A)  RPV X(B) JDS VI(B)  BMD VI(A)    DKS XII   DKS X(B)  
Wednesday JDS VI(A)  RMS IX(B)  MSS XII  VGS X(a)  MD X(B)  DKS X(A)     
Thursday  BMC X(B) BMD X(B)  BMC X(A)    RMS XII  VGS X(B)  BMD VIII(B)   
Friday BMD VIII(A)  SSS IX(A)  PKM XI  MD IX(A) JDS IX(A CRS)     SSS VII(A)  SSS VII(B)
Saturday BMC XI  MD XII  VGS IX(A)   RMS XI  PKM XII  JDS IX(B  CRS)     PKM X(A)
Days/Period (Week 2,4) I II III IV V VI VII VIII
Monday AK VIII(B)   RPV VII(A) SRR IX(B) RSH IX(A) RPV VII(B) SMA VIII(B)  
Tuesday SBM VII(B) SSP VII(A)   RSH VI(B) SMA VI(A) RSH IX(B CRS)    
Wednesday   AK VIII(A) SSP VII(B)   SBM VII(A) SRR VIII(B) SSP VIII(A) SBM VI(B)
Thursday SRR IX(A) SMA VI(B)   PKM VIII(B) AK VI(B) SMA VIII(A)   AK VI(A)
Friday SSP VI(B)   SRR VIII(A)   RPV VIII(A)     RSH VII(A)
Saturday SMA VII(A) SBM VI(A) SSS IX(B) SMA VII(B) SSP VIII(B) SSP VI(A) RSH VII(B)  

 

 

 

 

l

Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday                  
Tuesday                
Wednesday                
Thursday                
Friday                
Saturday                

 

Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday VI(B)           VII(A) X(A) VIII(A)
Tuesday   VIII(B) VI(B)     VII(A) X(A) VIII(A)
Wednesday     VIII(B)     VII(B) X(B)  
Thursday   XI       VII(B) X(B) IX(B)
Friday   XI   IX(A)     VI(A) IX(B)
Saturday   XI   IX(A)   XI VI(A) XI