Academic Schedule
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry Of Education) Government Of India

पी एम श्री स्कुल जवाहर नवोदय विद्यालय, बांसवाडा प्रथम (बुड़वा)

PM SHREE School Jawahar Navodaya Vidyalaya, Banswara I (BUDWA)

Time Table

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BUDWA, BANSWARA (RAJ.)
CLASS WISE TIME-TABLE  2021-22 w.e.f. 30-11-2022
Period/ Class I PERIOD II PERIOD III PERIOD IV PERIOD BREAK V PERIOD VI PERIOD VII PERIOD VIII PERIOD
TIME 08.40 - 09.20 AM 09.20 - 09.55 AM 09.55- 10.30 AM 10.30-11.05 AM 11.05- 11.15 AM 11.15-11.50AM 11.50-12.25 PM 12.25-01.00 PM 01.00-01.35 PM
XII-A CHEM 1-5 SNM,                                        6 PPL PHY 2-6 RK,                           1- LIB HINDI 1-6 NS MATHS/BIO 1-5 AC/NKM , GS 6 -SV B 1-6 ENG SL 1-2 PED RC, 3-4 COUN S.S, 5- ENG SL, 6 HINDI NS 1-2 PHY RK, 3-4 CHEM SNM,                                                5-6 BIO/MATHS NKM/AC
XII-B HIS 1-6 NKM GEO 1-6 DKT ENG 1-6 SL ECO 1-6 UB HIN 1-6 NS 1-2 COUN SS, 3-4 PED RC 5 HINDI NS, 6 ENG SL HIS 1-3 NKM, GEO 4-6 DKT ECO 1-3 UB,LIB 4-5, 6 G.S SV
XI-A MATHS/BIO 1-5 ,                                  6 COUNS F-SS ENG 1-6 SL 1 COUN SS, 2-6 PHY RK  HINDI 1-6 NS   CHEM 2-6 SNM,     1 GS JMD 1 ENG SL , 2 HINDI NS , 3-PPL 4-LIB, 5-6 VP 1-2 BIO/MATHS NKM/AC ,                                                             PHY 3-4 RK , CHEM 5-6 SNM
XI-B 1-6 HINDI NS ECO 1-6 UB GEO 1-6 DKT ENG 1-6 SL R HIS 1-6 NKM 1 HINDI NS , 2 ENG SL , 3 GS JMD, 4-6 ECO UB  1-2 COUN SS,                             3-4  PED RC                            5,6 - LIB. 1-3 HIS NKM, 4-6 GEO DKT
X-A 1-6 HINDI AS MATHS 1-6 AC  HIS 1-3 NKM, ECO 4-6 UB GEO 1-3 DKT, CHEM 4-6 SNM PHY 1-3 RK,                BIO 4-6 NKM 1-6 ENG GS 1-2 MUSIC AB,     3VP,    4 PPL , 5-6 PED VS 1 ENG GS, 2 COMPUTER, 3-4 ART/ SUPW DKS, 5-6 COUN SS
X-B ENG 1-6 GS 1-2 MUSIC AB,                 3-PPL,4-LIB 5-6 PED VS ECO 1-3 UB,                         HIS 4-6 NKM CHE 1-3 SNM, GEO 4-6 DKT   MATHS 1-6 AC BIO 1-3 NKM, PHY 4-6 RK HINDI 1-6 AS 1- COMPUTER,2 ENG GS,      3-4 VP, 5-6 ART DKS
IX-A 1-3 RK ,                                              4-6 ECO UB BIO 1-3 NKM, 4-6 HIS NKM ENG 1-5 GS,                        6-VP 1-2 ART DKS, 3- COUN SS, 4 PED VS,5-6 MUS AB E MATHS 1-6 BM 1-3 GEO DKT, 4-6 CHEM SNM HINDI 1-6 KM 1-5 GUJ SV, 6 COMPUTER 
IX-B 1-3 ECO UB,                                               4-6 RK 1-3 HIS NKM , 4-6 BIO NKM 1-6 MATHS BM ENG 1-6 GS 1 PED VS, 2 PPL,                                             3-4 MUSIC AB,                                                   5-6 ART DKS 1-3 CHEM SNM, 4-6 GEO DKT 1 COMPUTER , 2-6 GUJ SV HINDI 1-6 KM
VIII-A 1-6 MATHS KM SCI 3-6 ,                    1-2 SUPW VP MUSIC 1-2 AB, ART 3-4 DKS,                    PED 5-6 RC GUJ 1-6 JMD   HINDI 1-6 AS 1-5  SS                             PPW                                 6- COMPUTERUTER 1-2 VP, 3-4 COUN SS, 5- COMPUTER                      6-MATHS KM 1-6  ENG  MSR
VIII-B 1-6 GUJ JMD SST 1-5 PPV,                     6 -MATHS KM MATHS 1-6 KM SCI 1-4 SK,             5-6 SUPW VP A ENG 1-6 MSR 1-2 MUSIC AB, 3-4 ART DKS, 5-6 LIB 1-2 PED RC,3-4 COMPUTER , 5-6 COUN SS HINDI 1-6 AS
VII-A 1-6 HINDI KM ENG 1-6 TGT 1-2 ART DKS, 3-LIB,    4-PPL 5-6 COUN SS 1-6 MATHS BM SS 2-6 PPW, 1 SUPW RC GUJ 1-6 SV SCI 1-5 SK, 6 MATHS BM 1-2 MUSIC AB, 3-4 COMPUTER , 5,6 PED VS
VII-B 1-6 BM Maths  1-2 COMPUTER, 3-4 art , 5-6 lib 1-6 GUJ SV ENG 1-6 TGT   HINDI 1-6 KM 1-5  SCI SK,                                       6  - SUPW  ,VS SS 2-6 PPW, 1 MATHS BM 1-2 COUN SS, 3-4 PED VS,5-6 MUSIC AB
VI-A SS 2-6 PPW,                                               1 ENG MSR 1-2 COUN SS, 3-4 COMPUTER , 5-6 MUS AB HINDI 1-6 KM MATHS 1-6 KM  K SCI 1-2,4-6 SK,            3 SUPW RC 1-PPL,2- LIB 3-4 PED VS 5-6 ARTS DKS ENG 1-6 MSR 1-6 GUJ JMD 
VI-B 1 SUPW VS,                                               2-6 SCI  1-2 ART DKS, 3-4 MUSIC AB, 5-6 COMPUTER  1-6 AS 1-2 PED RC, 3-4 COMPUTER, 5-PPL,      6 LIB ENG 1-6 GS MATHS 1-6 KM GUJ 1-6 JMD 1-2,4-6 SS PPW, 3- ENG GS
                   
  VICE PRINCIPAL             PRINCIPAL
  JNV BUDWA             JNV BUDWA
Teacher Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

 

PGT ( Biology)

---

XIISc


1-6

XISc


1-6

XB/VI


1,4/2,3,5,6

XA


4-6

XB/XIISc/XISc


1/3/4

XIISc/XISc


3/4

XIISc/XISc


3/4

28

PGT ( English)

XICom


1-6

---

XIICom


1-6

XI(Sc+HT)


1-6

XII(Sc+HT)


1-6

XIICom/XI(Sc+HT)


2/5

XII(Sc+HT)-6

XICom-6


 

28

PGT ( Chemistry)

XISc


1-6

---

XIISc


1-6

VII/VI


1-3/4

VI/XA/XB 


1/3/4-6

XIISc/XISc/XA


1/3/5

XIISc/XISc


1/3

XIISc/XA/XISc


1 / 2/ 3

28

PGT

( Physics)

XIISc


1-6

VII


4-6

 

---

VI/XB


1/3,5-6

XISc


1-6

XA/XISc/XIISc


1,3/2/4

XISc/XIISc


2/4

XA/XISc/XIISc


1/ 2/4

28

PGT

( Economics)

---

XIICom


1-6

---

IXB/XB/XA


1/ 2/4-6

XICom


1-6

XIICom/IXB/XB


1/ 2/ 3-6

XICom/XIICom/XA/IXA


2/3/4/5,6

XICom/XIICom


2,5/3

31

PGT

( History)

XII-HT


1-6

----

XI-HT


1-6

X-A


1-3

X-B/IX A


1-3/6

IXB/XIIHT/X-A


1/3/4,6

XII-HT/XI HT/X-B


2,3/4/5

XIHT


4,5

29

 

PGT (Hindi)

----

XICom+Sc+HT


1-6

----

XII(Com+Sc+HT)


1-6

IXB


4-6

XII(Com+Sc+HT)


6

XI(Sc+Com+HT)


5

IXA(Goa Stud.)


3-5

20

 

PGT

( Maths)

---

X II Sc


1-6

XI Sc


1-6

---

VI


1-6

XII Sc/XI Sc


3/4

XII Sc/XI Sc


3/4

XII Sc/XI Sc


3/4

24

TGT (Hindi)

----

XA


1-6

IXA

1-6

-----

VIIIB


1-6

VII


1-6

----

 

VII/VIIIB


1,2/3,4

28

TGT (Gujrati)

VII-4

VII


1-3

IXA+B


1-6

VII-5

------

VI IIA


2-4,6

-----

VIIIA-5

16

 

TGT (Hindi)

VIIIA


1-6

XB


1-6

IXB


1-6

----

-----

VI


1,2,6

VI


4,3,5

VIIIA/VI


1,6/4,3

28

TGT (Science)

VIIIB


1-6

IXB


1-6

----

-----

VIIIA


1-6

IXA


1-6

IXA


1-3

IXB


1,4,6

30

TGT  (English)

IX A


1-6

----

XB


1-6

VIIIB


1-6

VII


1-6

X B


2

XB/IX –A


1/4

VII/VIIIB


3,4/5,6

31

 

TGT(Maths)

XB


1-6

----

VIIIB


1-6

IX B


2-6

----

------

IXB/VII


1,6/ 2-3,4

VIIIB/XB


1(ACP)/4,6

25

TGT (Maths)

XA


1-6

-----

VIIIA


1-6

IXA


1-6

-----

-----

VII


1,5,6

IX A/XA


2/3,5

24

 

TGT(Soc  Sc)

VII


1-3,5,6

VIIIA


1-4,6

VI


2-6

----

IXA


1-5

IXB


3-6

VIII B/ IXB


1-3-6/2

----

30

Musics Teacher

-----

IXA/VI/VIII B


1/3,6/5

 

VII-3

VII-4

-----

-----

XB-6


XA-2

IXB-5


VIIIA-2

10

Art Teacher

VIB/VIIB

1-4/5-6

VIIIA/VIIB

1-4/5-6

 

VIIA/IXA

1-2/5-6

 

VIA/VIIB

1-4/5-6

XA/AB/IXB

1-2/3-4/5-6

   

 

Librarian

 

VIIIB/IXA/VI


1,6/2,3/4,5

 

VII-1

VII-6

XA-1,2

VIIIA/XIHT/XI Com/XISc


1,5/2,4/3/6

XIICom/XB/IXB


1,6/2,4/3,5

XIIHT/XIISc/XICom/XISc


1,3/2,5/4/6

26

PET(Male)

 

 

VII-5

----

-----

XICOM-5

XI-Sc/VIIIB


1/2

XIICom/XB/IXA


2/5/6

07

 

PET(Female)

 

 

VI-1

 

----

IXB-1

XIIH&T-2

X-A/XIH&T/VIII-A


1/2/3

XIISC-6

07

 

TGT(Gujrati)

VI

1-5

---

---

-----

IXB


4-6

VIIIB


2-6

-----

IXA


3-5

16

TGT(English)

IXB


1-6

----

X A


1-6

VIIIA


1-6

----

VI -4,5

VI/XA/IXB


1,6/3,5/4

VI/VIIIA


1,2,5,6/3,4

31

 

FCSA

 

VI-6

VI/VIIIB/IXA


1/ 2,4/5,6

 

VII  -4,6

-----

 

IXB-2,3

----

 

VIIIA-2,6

X-B/X-A


1,2/4,6

16

 

CLASS Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

XII Sc

Phy


Sh.Ravinder

Maths/Bio


Sh Charan /Sh Narendra Meena

 

 

Hindi/Painting


Sh.Anurag Sharma/ Devendra Sharma

Chemistry


Sh. S,N Mali

 

English


Ms. Sh. Sunder Lal

XII Arts

Geo.


Sh. D.K Tripathi

History                       


Sh.Naresh Meena

Eco.


Sh.Udayan Bhardwaj

English


Sh. Sunder Lal

XI Sc

Chem


Sh SN Mali

 Hindi

Sh. Naneet Soni

Maths/Bio

Sh. Amit Charan

Sh. Narendra Meena

English


Sh.Sunder Lal

Phy


Sh Ravinder

XI H&T

History                       


Smt Inderjeet

FP-1 


Sh Lalit M.

English


Smt Sushila

F.P.II


Sh Lalit

X A

Science(XA+B)Remedial

 

Physics/Chemistry


1-2/3-4


Sh. Ravinder/

Sh S N Mali

 

Social Science


Ms.Dr.D.K Tripathi

 

English


Ms .Geetika Sharma

Maths                   


 Sh. B M Meena

X B

(XA+B) Supervision


.

Chemistry/Physics

 

1-2/3-4

Sh. Ravinder 

Sh.S N Mali

 

Social Science


Ms. Sh. Naresh Meena


3,4/1,2

English


Ms. Geetika Sharma

Maths


Sh . B M Meena


 

IX A

English


TGT English

Maths


Sh. B M Meena

IX (A+B) Remedial


Social Science

 

IX(A+B)Science Remedial


 

Hindi A/ Gujrati

Smt. Krishna Meena

Sh. Shankar Valvi

 

IX B


 

English


Sh .Ms Geetika Sharma

Maths


Sh B M Meena

IX (A+B) Supervised

 

IX(A+B) Supervision


 

Hindi A/GUjrati

Smt.

Krishna Meena

Sh. Shankar Valvi

VIII(A+B)


Remedial

S.Sc.


Sh. PP Viliam

Science

 

Maths


Smt Kajal Meena

Hindi


Sh.Anurag Sharma

English


Smt.Anamika

VII


Remedial

Hindi

Sh. Anurag Sharma

Gujrati


Sh. Chandan Singh

Maths


Smt Kajal Meena

Gujrati


Sh. Chandan Singh

Science


 

VI


Remedial

Maths


Smt Kajal Meena

Hindi


Smt. Anurag Sharma

English


TGT Eng.


 

Social Science


Sh.P P Viliam

Gujrati

Sh. Chandan Singh

 

Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday

Maths

IX-B

Sh Vijay

Maths

X A

Sh Vijay

Comp Sc. XI

Sh Amit

Science

X-A

Sh Dinesh

 

 

 

 

 

 

 

ELEVENSES

Comp Sc. XII

Sh Amit

Science

X-B

Sh Rakesh Soni

S.St

IX-B

Sh Jeetendra

Hindi

X-A

Smt Durga

Tuesday

Maths

IX-A

Sh Lalit

Maths

X-B

Sh Lalit

Comp Sc. XI

Sh Amit

Maths

VIII-A

Sh Lalit

Comp Sc. XII

Sh Amit

Science

X-A

Sh Rakesh Soni

English

VII-B

Sh Nawang

English

XII Com

Smt Susheela/Smt Abhilasha

Wednesday

Science

VIII-B

Smt Sunanda

Hindi

IX-A

Smt Neena

Comp Sc. XI

Sh Amit

S.St

X-B

Smt Inderjeet

Comp Sc. XII

Sh Amit

S.St

IX-A

Sh Jeetendra

Science

VIII-A

Smt Sunanda

F.P.

XII H&T

Sh Lalit M.

Thursday

English

X-A

Sh Nawang

Hindi

IX-B

Smt Durga

Comp Sc. XI

Sh Amit

S.St

X-A

Smt Inderjeet

Comp Sc. XII

Sh Amit

Science

IX-B

Smt Sunanda

English

VII-A

Smt Asha

Science

IX-A

Smt Sunanda

Friday

English

X-B

Smt. Asha

Eco

XII Com Smt Nidhi

Comp Sc. XI

Sh Amit

Science

X-B

Sh Dinesh

Comp Sc. XII

Sh Amit

IT

X-A

Smt Anjali

English

IX-A/B

Smt Asha/Sh Nawang (on rotation)

IT

X-B

Sh. Amit

Saturday

Accounts

XII Com.

Smt Nirmal (On Choice)

Maths

XII

Sh Pawan

Comp Sc. XI

Sh Amit

Maths VIII-B

Sh Vijay

Comp Sc. XII

Sh Amit

Eco

XI Com

Smt Nidhi

Accounts

XI Com

Smt Shikha

Hindi

X-B

Smt Neena

 

  • Smart Class for Class XII Sc & H&T in respect of the subject English is fixed during Remedial Time on Friday(on Choice) .
  • Smart Class for Class XI Com in respect of the subject English is fixed during Remedial Time on Monday (on Choice).
  • Smart Class for Class XI Sc & H&T in respect of the subject English  is fixed during Remedial Time on Thursday (on Choice).

 

 

(Inderjeet Tomar)

I/C Time Table

(Suman Kumar)

Principal

Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday

History

XII H&T

Smt Inderjeet

F.P.

XII H&T

Sh Lalit M.

Hindi

XI

Smt Darshna

Hindi B

IX-A+B

Smt Darshna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEVENSES

Hindi

XII

Smt Darshna

S.St

VI

Smt Inderjeet

XII

Com

Smt Nirmal

XII

Com Smt Nirmal

Tuesday

History

XII H&T

Smt Inderjeet

F.P.

XII H&T

Sh Lalit M.

Hindi

XI

Smt Darshna

Hindi B

IX-A+B

Smt Darshna

Hindi

XII

Smt Darshna

S.St

VI

Smt Inderjeet

XII

Com

Smt Nirmal

XII

Com Smt Nirmal

Wednesday

History

XII H&T

Smt Inderjeet

F.P.

XII H&T

Sh Lalit M.

Hindi

XI

Smt Darshna

Hindi B

IX-A+B

Smt Darshna

Hindi

XII

Smt Darshna

S.St

VI

Smt Inderjeet

XII

Com

Smt Nirmal

XII

Com Smt Nirmal

Thursday

History

XII H&T

Smt Inderjeet

F.P.

XII H&T

Sh Lalit M.

Hindi

XI

Smt Darshna

Hindi B

IX-A+B

Smt Darshna

Hindi

XII

Smt Darshna

S.St

VI

Smt Inderjeet

XII

Com

Smt Nirmal

XII

Com Smt Nirmal

Friday

History

XII H&T

Smt Inderjeet

F.P.

XII H&T

Sh Lalit M.

Hindi

XI

Smt Darshna

Hindi B

IX-A+B

Smt Darshna

Hindi

XII

Smt Darshna

S.St

VI

Smt Inderjeet

XII

Com

Smt Nirmal

XII

Com Smt Nirmal

Saturday

History

XII H&T

Smt Inderjeet

F.P.

XII H&T

Sh Lalit M.

Hindi

XI

Smt Darshna

Hindi B

IX-A+B

Smt Darshna

Hindi

XII

Smt Darshna

S.St

VI

Smt Inderjeet

XII

Com

Smt Nirmal

XII

Com Smt Nirmal

 

(Inderjeet Tomar)

I/C Time Table

(Suman Kumar)

Principal

Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday

Computer

VI

Smt Anjali

English

VIII-B

Sh Nawang

Science

VI

Sh Yogesh

Marathi

IX-B

Sh R.Morey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVENSES

S.St

VIII-B

Sh jeetendra

IT

X-A

Smt Anjali

Computer VIII-B

Smt Anjali

Computer VIII-A

Smt Anjali

Tuesday

Computer

VI

Smt Anjali

English

VIII-A

Smt Asha

Maths

VII-A

Sh Pawan

Marathi

IX-A

Sh R K Manchare

Painting

XII

Sh Arun Tomar

Computer VIII-A

Smt Anjali

Computer VIII-B

Smt Anjali

Computer VII-B

Smt Anjali

Wednesday

Hindi

VIII-A

Smt Neena

Hindi

IX-A/B

Smt Neena/ Durga

(on rotation)

Maths

VI

Sh Vijay/Sh Lalit

F.P.

XII H&T

Sh Lalit

Maths

VII-B

Sh Pawan

English

VII-A

Smt Asha

Business Study

XII Com

Smt Nirmal

MAths

X-A

Sh Vijay

Thursday

Science

VII-A

Sh Rakesh Soni

Eco

XII Com

Smt Nidhi

Hindi

XI

Smt Darshna

Eco

XI Com

Smt Nidhi

Hindi

XII

Smt Darshna

Hindi

VIII-B

Smt Durga

Marathi IX(A+B)

Sh R. Morey

IT -B

Sh Amit

Friday

Maths

XII Sc

Sh Pawan

XI

Com

Smt Nirmal

Maths

VII-A

Sh Pawan

XII

Com

Smt Nirmal

S.St

VIII-B

Sh Jeetendra

S.St

VIII-A

Sh Jeetendra

Computer VII-A

Smt Anjali

Computer IX-A

Smt Anjali

Saturday

Computer VII-B

Smt Anjali

Maths

X-B

Sh Lalit

Science

VII-B

Sh Dinesh

English

VII-B

Sh Nawang

Maths

VII-B

Sh Pawan

IT

X-A

Smt Anjali

Hindi

VI

Smt Durga

Computer IX-B

Smt Anjali

 

(Inderjeet Tomar)

I/C Time Table

(Suman Kumar)

Principal