Results
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय

Jawahar Navodaya Vidyalaya Shimla

Results

Result Analysis Of Annual Exams-2019-20

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA    
 RESULT OF ANNUAL EXAM CLASS 7           2019-20  
S.No. Name Hindi  (100) English (100) Maths (100) Sci (100) S.St. (100) G. Total(500) % Rank  
1 AMAN 88 79 97 91 79 434 86.8 11  
2 ANJALI 84 77 98 98 89 446 89.2 4  
3 AARJU 76 66 88 88 74 392 78.4 19  
4 ASHISH 83 83 90 91 94 441 88.2 10  
5 UTTAM 84 85 91 91 91 442 88.4 8  
6 USHA 94 91 89 94 98 466 93.2 2  
7 GUNJAN 83 71 86 88 81 409 81.8 15  
8 GAURAV 83 51 83 89 64 370 74 23  
9 JAFAR IQBAL 65 53 55 75 79 327 65.4 30  
10 JATIN 62 51 41 74 56 284 56.8 33  
11 NOVESH 57 48 61 63 59 288 57.6 32  
12 PRADEEP 59 49 43 69 53 273 54.6 34  
13 PRASHANT 79 64 80 78 81 382 76.4 21  
14 PRIYANKA 64 46 50 55 56 271 54.2 36  
15 FARHAN 84 87 97 90 86 444 88.8 6  
16 BHAWNA 87 79 66 90 80 402 80.4 16  
17 BHOOMIKA 84 80 74 87 89 414 82.8 13  
18 MANISH 80 71 95 94 77 417 83.4 12  
19 RAJ CHOUDHARY 80 82 98 93 89 442 88.4 8  
20 RAHUL 88 78 71 83 78 398 79.6 18  
21 RADHIKA 89 80 95 91 94 449 89.8 3  
22 ROHIT 1 70 59 72 80 50 331 66.2 29  
23 ROHITII 89 82 77 56 97 401 80.2 17  
24 RITIESH 83 63 88 81 76 391 78.2 20  
25 VARSHA 53 43 41 50 43 230 46 38  
26 SAPNA 95 94 96 94 99 478 95.6 1  
27 SANJANA 85 70 66 70 67 358 71.6 25  
28 TRILOK 64 48 91 77 65 345 69 28  
29 DHARM CHAND 90 82 95 86 90 443 88.6 7  
30 BHOLA 71 50 91 80 57 349 69.8 27  
31 LOKESH 82 67 93 90 81 413 82.6 14  
32 VIVEK 70 56 92 79 58 355 71 26  
33 HIMANSHI 78 73 68 92 57 368 73.6 24  
34 PERDEEP 67 44 43 75 43 272 54.4 35  
35 YOGENDER 76 74 78 83 71 382 76.4 21  
36 LAVISH 66 64 59 77 55 321 64.2 31  
37 NAVEEN 89 85 89 89 93 445 89 5  
38 UTKARSH 52 42 40 60 41 235 47 37  
    2933 2567 2927 3091 2790 14308 2861.6 #N/A  
  SUB.AV 77.18 67.55 77.03 81.34 73.42 376.53 75.31 #N/A  
                     
                     
  Total Sub Marks 2933 2567 2927 3091 2790        
  Total Students 38 38 38 38 38        
  Appeared 38 38 38 38 38        
  Absent 0 0 0 0 0        
  Passed 38 38 38 38 38        
  Pass % 100 100 100 100 100        
  Sub. Average 77.18 67.55 77.03 81.34 73.42        
  Below 33% 0 0 0 0 0        
  34-59% 4 14 7 3 12        
  60-74% 7 9 8 5 5        
  75-89% 21 13 8 17 13        
  90% and above 6 2 14 13 8        
  Total students 38 38 38 38 38        
                     
                     
NUMBER OF MARKS SECURED BY STUDENTS
SUB. Below 33% 33-59% 60-74% 75-89% 90% and above Sub Avg. Name of Teacher Design-ation  
HINDI 0 4 7 21 6 77.18 Mrs.Meera Mansigh TGT Hindi  
ENGLISH 0 14 9 13 2 67.55 Mrs.Narda Drabu TGT Eng  
MATHS 0 7 8 8 14 77.03 Mrs.Veena Kumari TGT Maths  
SCIENCE 0 3 5 17 13 81.34 Mrs.Deepika TGT Sci  
S.SCI 0 12 5 13 8 73.42 Mr. Manoj Kumar TGT Sst  
                     

 

 

 

 

 

 VIDYALAYA    
 RESULT OF ANNUAL EXAM CLASS 6            2019-20  
S.No. Name Hindi  (100) English (100) Maths (100) Science (100) S.St. (100) Grand Total (500) % Rank  
1 Anshu 60 75 94 87 90 406 81.2 16  
2 Aryan Singh 79 56 93 72 87 387 77.4 18  
3 Anjali I 80 42 53 71 79 325 65 31  
4 Anjali II 63 41 40 43 46 233 46.6 40  
5 Ayan 86 65 85 78 91 405 81 17  
6 Ankit 78 34 85 68 79 344 68.8 27  
7 Adhrav 53 41 64 57 49 264 52.8 39  
8 Bhagat Singh 90 67 95 85 86 423 84.6 11  
9 Boby 85 62 69 72 89 377 75.4 22  
10 Bandana 70 45 45 60 64 284 56.8 36  
11 Chirag Baghal 54 52 64 44 70 284 56.8 36  
12 Digember 86 86 83 85 94 434 86.8 5  
13 Dev 69 58 89 66 74 356 71.2 24  
14 Dhruv Rawat 77 71 92 80 97 417 83.4 13  
15  Deepak 76 41 68 58 81 324 64.8 32  
16 Deepanshu 81 60 68 64 81 354 70.8 25  
17 Gorav 90 69 94 82 97 432 86.4 6  
18 Khusboo 89 77 86 84 96 432 86.4 6  
19 Krishan Kumar 75 41 52 71 77 316 63.2 34  
20 Kartik 80 80 91 80 88 419 83.8 12  
21 Kalpana 72 61 91 79 78 381 76.2 20  
22 Kanishk 81 72 100 78 96 427 85.4 9  
23 Laxmi Devi 89 76 96 68 98 427 85.4 9  
24 Mayank Sharma 88 87 99 83 86 443 88.6 3  
25 Nisha 72 57 43 50 49 271 54.2 38  
26 Nukul 88 56 90 63 90 387 77.4 18  
27 Pankaj 91 86 91 87 82 437 87.4 4  
28 Pooja 88 68 86 81 86 409 81.8 15  
29 Rishi Dev 84 41 63 56 82 326 65.2 30  
30 Ronak 84 64 55 65 77 345 69 26  
31 Sanju 90 82 82 86 91 431 86.2 8  
32 Sunny Rawat 78 53 54 59 86 330 66 28  
33 Soniya 81 43 63 72 69 328 65.6 29  
34 Shiv Kumar 92 97 100 93 95 477 95.4 1  
35 Tarun Kumar 86 78 85 85 81 415 83 14  
36 Varun 78 60 66 77 93 374 74.8 23  
37 Vivek 88 83 96 87 95 449 89.8 2  
38 Vishal Bagg 80 61 81 72 84 378 75.6 21  
39 Vinay 59 51 81 54 72 317 63.4 33  
40 Yougal Kishor 72 38 61 58 58 287 57.4 35  
    3162 2477 3093 2860 3263 14855 2971 #N/A  
  SUB.AVG. 79.05 61.93 77.33 71.5 81.58 371.38 74.28 #N/A  
                     
                     
                     
  Total Sub Marks 3162 2477 3093 2860 3263        
  Total Students 40 40 40 40 40        
  Appeared 40 40 40 40 40        
  Absent 0 0 0 0 0        
  Passed 40 40 40 40 40        
  Pass % 100 100 100 100 100        
  Sub. Average 79.05 61.93 77.33 71.5 81.58        
  Below 33% 0 0 0 0 0        
  34-59% 3 17 7 9 4        
  60-74% 7 12 9 13 5        
  75-89% 25 10 10 17 18        
  90% and above 5 1 14 1 13        
  Total students 40 40 40 40 40        
                     
NUMBER OF MARKS SECURED BY STUDENTS
SUBJECTS Below 33% 33-59% 60-74% 75-89% 90% and above Sub Avg. Name of Teacher Design-ation  
HINDI 0 3 7 25 5 79.05 Mrs. Meera Mansingh TGT Hindi  
ENGLISH 0 17 12 10 1 61.88 Mrs.Narda Drabu TGT Eng  
MATHS 0 7 9 10 14 77.33 Mrs.Veena Kumari TGT Maths  
SCIENCE 0 9 13 17 1 71.5 Mrs.Deepika sharma TGT Science  
S.SCI 0 4 5 18 13 81.58 Mr. Manoj Kumar TGT Sst  
                     

 

 

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA GADPURI PALWAL 2019-20  
TERM II  RESULT   CLASS VIII     
S.NO NAME OF STUDENT HINDI (100) ENGLISH (100) MATHS (100) SCIENCE (100) SST     (100) GRAND TOTAL (500) % AGE RANK  
1 ANJALI 91 69 86 93 73 412 82.4 19  
2 AKIT SINGH 85 81 76 90 78 410 82 20  
3 AMAN 89 57 89 89 82 406 81.2 24  
4 ANMOL 75 49 71 87 60 342 68.4 33  
5 ARUN 73 26 44 54 45 242 48.4 39  
6 CHANCHAL 88 69 96 97 88 438 87.6 11  
7 DALVIR 89 72 87 97 79 424 84.8 15  
8 GAYATRI 92 75 100 96 84 447 89.4 6  
9 HARERAM 80 45 85 81 62 353 70.6 31  
10 HARSH 89 75 100 94 82 440 88 10  
11 HIMANSHI 93 83 99 97 95 467 93.4 2  
12 HIMANSHU 78 38 68 90 64 338 67.6 34  
13 KULDEEP 87 59 87 78 85 396 79.2 27  
14 LUCKY 77 38 91 83 78 367 73.4 30  
15 MANISHA 81 36 43 65 47 272 54.4 37  
16 MEENA 87 58 87 94 83 409 81.8 21  
17 NAVEEN 86 41 80 70 68 345 69 32  
18 NEHA 92 80 92 93 89 446 89.2 7  
19 NIKHIL I 84 58 88 92 85 407 81.4 22  
20 NIKHIL II 86 46 92 86 90 400 80 25  
21 NITIN 71 37 58 52 55 273 54.6 36  
22 PAYAL 93 83 100 95 97 468 93.6 1  
23 PAWAN 92 61 96 90 90 429 85.8 13  
24 PRIYA 79 71 84 93 89 416 83.2 18  
25 PRAVEEN 87 65 92 94 86 424 84.8 15  
26 PUSHPENDER 81 60 90 79 86 396 79.2 27  
27 MOHD.RIHAN 88 65 71 84 99 407 81.4 22  
28 ROHAN 83 64 93 94 90 424 84.8 15  
29 RASHMI 95 81 97 99 84 456 91.2 4  
30 SACHIN 82 72 86 92 67 399 79.8 26  
31 SAHIL 86 50 89 91 70 386 77.2 29  
32 SHEETAL 92 77 99 96 84 448 89.6 5  
33 SHIVAM I 88 73 99 92 91 443 88.6 9  
34 SHIVAM II 83 72 99 97 94 445 89 8  
35 SONU 85 73 81 94 94 427 85.4 14  
36 TANNU 93 83 97 94 91 458 91.6 3  
37 VERSHA 84 44 58 77 71 334 66.8 35  
38 YAMINI 89 72 87 98 87 433 86.6 12  
39 YASH 67 37 41 64 53 262 52.4 38  
  TOTAL 3320 2395 3278 3401 3095        
Sub Average 85.12 61.41 84.05 87.04 79.4        
  Students Appeared 39 39 39 39 39        
  Passed Students 39 38 39 39 39        
  Passed %age 100 97.4 100 100 100        
                     
                     
                     
    No of Students In The range of Following      
    below 33% 34-59 % 60-74% 75-89% 90% and above Class Avg      
    0 4 6 24 5 79.43      
                     
                     
                     
  NUMBER OF MARKS SECURED BY STUDENTS
  SUBJECTS below 33% 34-59 % 60-74% 75-89% 90% and above Sub. Avg Name of Teacher Designation Reg/ Contract
  HINDI 0 0 3 27 9 85.12 MrsMeera Man Singh TGT Hindi Regular
  ENGLISH 1 15 14 9 0 61.41 Mrs Narda Drabu TGT ENG Regular
  MATHS  0 5 3 14 17 84.05 Mrs Veena Kumari TGT Maths Regular
  SCIENCE 0 2 3 9 25 87.04 Mrs Deepika Sharma TGT Sci Regular
  S.SCI 0 4 8 17 10 79.35 Mr Manoj Sharma TGT SSc Regular
                     

 

 

 

 

 

Note:The content of this section is under updation.